A2 - Bài 1 (Free): Giới từ đi với Akkusativ và Dativ

Trong tiếng Đức có những giới từ vừa đi với Akkusativ, vừa đi với Dativ, những giới từ này gọi là Wechselpräposition

Dùng với AkkusativKhi động từ đi kèm thể hiện sự thay đổi về hướng, về địa điểm. Từ để hỏi cho câu này là wohin (tới đâu).

Dùng với Dativ: Khi động từ đi kèm thể hiện vị trí, địa điểm. Từ để hỏi cho câu này là wo (ở đâu).

► Trong tiếng Đức có 9 giới từ loại này là: in (trong); an (sát cạnh); neben (bên cạnh); zwischen (ở giữa); auf (trên - có tiếp xúc)unter (dưới) ;  über (trên - không tiếp xúc); vor (trước); hinter (sau)

* Lưu ý cách viết tắt: in dem = im, an dem = am, in das = ins, auf das = aufs

Ví dụ:

► Để phân biệt giới từ đi với Akkusativ hay Dativ ta có thể:

    a. Dựa vào động từ, theo bảng phân tích dưới đây:

   b. Dựa vào việc phân tích câu: có tác nhân tác động lên sự vật không (tác nhân thường là người)? Nếu có tác nhân tác động thì giới từ sẽ đi với Akkusativ, còn không thì giới từ đi với Dativ.

             Ví dụ 1: Er hängt das Bild an die Wand.

       (Anh ấy treo bức tranh lên tường)

    → tác nhân là „anh ấy“ → giới từ đi với Akkusativ)

             Ví dụ 2: Das Bild hängt an der Wand.

        (Bức tranh treo trên tường)

    → không có tác nhân tác động lên bức tranh → giới từ đi với Dativ.